آیا می دانید  در مدارس ایران چه چیزی را به دانش آموزان یاد می دهند؟  	در کتاب های تاریخ نوشته مردم ایران قبل از  ورود اسلام جاهل و نادان بوده اند و اسلام باعث شد مردم ایران از جاهلیت نجات پیدا کنند...! 	 همه می دانیم که قبل از اسلام،  ایرانیان از هر لحاظ پیشرفته زندگی می کردند و شعار زندگیشان پندار نیک ، کردار نیک و گفتار نیک بوده . این یک مثال ساده است که ثابت می کند چیزی هایی که این آخوندها به مردم یاد می دهند تنها یک مشت دروغ است. جالب این را هم بدانید که مردم عربستان هم قبل از ورود اسلام انسان های وحشی ای نبودند.  خدیجه به عنوان یک زن جایگاه بالایی در قبلیله اش داشته  و خود همین نکته نشان میدهد که جایگاه زن جایگاه پستی در عربستان نبوده است ولی بعد از اسلام این موضوع تغییر کرده . البته قبیله های فقیری هم در عربستان بوده اند که دخترانشون را به دلیل فقر مالی می کشتند.

 

   تاریخ در مدارس ایران

در کتاب های تاریخ نوشته مردم ایران قبل از  ورود اسلام جاهل و نادان بوده اند و اسلام باعث شد مردم ایران از جاهلیت نجات پیدا کنند...!

 

همه می دانیم که قبل از اسلام،  ایرانیان از هر لحاظ پیشرفته زندگی می کردند و شعار زندگیشان پندار نیک ، کردار نیک و گفتار نیک بوده . این یک مثال ساده است که ثابت می کند چیزی هایی که این آخوندها به مردم یاد می دهند تنها یک مشت دروغ است. جالب این را هم بدانید که مردم عربستان هم قبل از ورود اسلام انسان های وحشی ای نبودند.  خدیجه به عنوان یک زن جایگاه بالایی در قبلیله اش داشته  و خود همین نکته نشان میدهد که جایگاه زن جایگاه پستی در عربستان نبوده است ولی بعد از اسلام این موضوع تغییر کرده . البته قبیله های فقیری هم در عربستان بوده اند که دخترانشون را به دلیل فقر مالی می کشتند. 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0